Čo je bioLogic®?

Človek stredobodom pozornosti

Hlavná myšlienka bioLogic®

Typologické riadenie človeka pomocou aplikovaného rozvoja osobnosti, optimálna komunikácia a nadväzujúca stratégia marketingu a predaja ušitá na mieru.

Vďaka bioLogic® sa naučíte lepšie porozumieť svojim zákazníkom alebo obchodným partnerom. Rozpoznajte osobnostný profil svojho partnera a cielenou argumentáciou a komunikáciou dbajte na účinné použitie reklamy, získavanie zákazníkov, zákaznícky servis, manažment konfliktu, poradenstvo, tímovú prácu a mnohé ďalšie výzvy každodenného obchodného života.

V systéme bioLogic® je človek vždy v stredobode pozornosti - bez ohľadu na obchodný kontext. Namiesto nátlaku nám takýto pohľad umožňuje byť efektívnejší u spolupracovníkov, zákazníkov a iných partnerov.

Pomocou bioLogic® získa používateľ presný kľúč k základom rozhodovania človeka. Umožňuje nám to vizualizovať procesy rozhodovania, správanie pri nakupovaní a schopnosť viesť ako aj kreovať riešenia na mieru.

Pomocou bioLogic® zlepšiť poznanie ľudí

BioLogic® je kombináciou osobnostného a produktového modelu, ktorý sa odlišuje od všetkých štandardných. Bol vyvinutý spoločnosťou foresMind® AG k zvýšeniu efektívnosti podnikov. Tento model je zameraný na optimalizáciu poznania ľudí, ktorá sa neskôr odzrkadľuje aj v konkrétnej tvorbe produktov a prezentácií.

Čo Vám prinesie lepšie poznanie ľudí?

Kto chce byť úspešný v práci aj súkromí, mal by byť schopný vytvárať optimálne vzťahy, tak k zákazníkom, zamestnancom alebo kolegom ako aj osobám v súkromnom živote. V psychológii to znamená: „naladiť sa na rovnakú vlnovú dĺžku“, „vedieť sa prispôsobiť" alebo "hovoriť jednou rečou“.

K tomu sú potrebné dve veci: Dôležité je porozumieť osobnosti človeka a poznať dostatočne dobre aj seba. Aby sme Vám to rýchlo a pragmaticky umožnili využiť v každodennom živote, vyvinuli sme pre Vás nástroj, s ktorým sa dajú osobnosti typizovať v ich základných štruktúrach - bioLogic®.

Použitie bioLogic® je založené na vedeckých prácach neurobiológa Prof. Dr. Dr. Gerharda Rotha ako aj genetika Clauda Roberta Cloningera. Základom bioLogic® je pôvodné genetické naprogramovanie človeka. Podľa toho je každý individuálny charakter a správanie riadené podvedomím. Určité základné črty osobnosti sa opakujú a riadia sa určitými pravidlami.

Tento nástroj dokazuje svoju výnimočnosť v každodennom obchodnom živote zvýšenými tržbami, vyššou spokojnosťou zákazníkov ako aj zamestnancov, čo vedie k celkovej optimalizácii firmy.

Cieľ bioLogic®:   Autenticita

V tréningovom systéme bioLogic® Vám ukážeme, že sa nemusíte naučiť ako sa konkrétne správať v každej novej situácii (ako v mnohých iných seminároch), ale ako využiť svoj pôvodný osobnostný základ a následne tak vystupovať autenticky.

Pretože len autentický človek sa správa v každej situácii tak, ako mu to optimálne umožňujú jeho vlastné silné stránky. Keď to budete mať na mysli, konáte v zmysle bioLogic® automaticky „správne“.

Intuitívno-autentické správanie zvyšuje efektívnosť vlastného konania, pretože sa opierate o svoje vlastné silné stránky a naplno ich uplatňujete. Tým môžete ľahšie presadiť vlastné záujmy tak v súkromí ako aj v práci.

Kto pozná koncept bioLogic vie,že neexistuje   „dobrá“ alebo  „zlá“ štruktúra bioLogic®! Znamená: Výsledky Vášho osobného bioLogic® -hodnotenia Vám jednoducho a názorne ukážu, ako Vy z psychologického hľadiska fungujete  „tikáte“

Preto môžu účastníci narábať úplne pokojne so svojou skutočnou osobnostnou štruktúrou pomocou bioLogic®. Ide predovšetkým o to, aby ste optimálne využili svoje dominantné podiely bioLogic®, ale aj zohľadnili, aký vplyv majú Vaše najslabšie komponenty na Vašu osobnosť.

Len tak je možné správať sa autenticky a rovnako autenticky byť aj vnímaný okolím.

Táto autenticita je opačne zas kľúčom k úspechu v práci a súkromí.

Použitie bioLogic® v „skutočnom“ živote

 • AKO FUNGUJE BIOLOGIC®?
 • JE ŤAŽKÉ SA HO NAUČIŤ?
 • JE ZLOŽITÝ NA POUŽITIE?

BioLogic® je koncept, ktorému je ľahko porozumieť a nevyžaduje dlhý čas na osvojenie si ho.

Koncept bioLogic® je možné rýchlo zvládnuť a využiť s trochou cviku.

Vďaka intuitívnej a logickej štruktúre výsledkov hodnotenia nestanovujeme žiadne nespočetné možnosti kombinácií typov osobnosti, ale vždy  a všade dávame k dispozícii prehľadný, jednoduchý a kompaktný koncept.

Školení používatelia bioLogic® dokážu rýchlo a pragmaticky rozpoznať rôzne charakteristiky osobnosti, čo im umožňuje lepší prístup k partnerom v komunikácii.

Prakticky neexistuje oddelenie v podniku a skoro žiaden odbor, ktoré by neprofitovali z bioLogic®

Celistvý osobnostný model a model výrobku

bioLogic® ukazuje svoje silné stránky nielen vo vzťahu „Človeka k človeku“, ale práve tiež na rozširovanie vzťahov  „Človeka k výrobku “ a  „Výroboku k trhu“.

Preto je tento osobnostný model a model výrobku univerzálny. Je použiteľný  na mnohé určenia problémov v podnikaní a rozvíja silné stránky

Takéto komplexné využitie dokazuje jedinečnosť konceptu bioLogic® na trhu.

 • Poradenský rozhovor sa vedie rýchlejšie a s väčšou pravdepodobnosťou k úspešnému predaju.
 • Konfliktné situácie v tímoch (napr. vývojových) s medzirezortnými alebo medziodborovými účastníkmi budú vopred eliminované.
 • Tímy budú pracovať efektívnejšie, cielenejšie ale tiež aj kreatívnejšie.
 • Personálne oddelenia rozpoznajú „správne“ profily záujemcov o prácu, na druhej strane stresové situácie z prijímacieho pohovoru.
 • Dá sa tak zabrániť výpovediam zo strany zamestnancov, keďže je im pridelená správna pozícia zodpovedajúca ich osobnostnému profilu. Úlohy sú zadávané tým najvhodnejším, čo výrazne zvyšuje ich motiváciu.
 • Verejné vystupovanie firmy na trhu je jednotné a autentické, čo dáva základ pre spokojnosť zákazníkov.

Výhody na prvý pohľad:

bioLogic® dokazuje svoju výnimočnosť v každodennom obchodnom živote zvýšenými tržbami, vyššou spokojnosťou zákazníkov ako aj zamestnancov, čo vedie k celkovej optimalizácii firmy.

Pomocou bioLogic® môžete správne roztriediť signály a podnety, aby ste zistili, ako "tiká" Váš partner v komunikácii. Jednajte cielene s rôznymi typmi ľudí a využite vhodne komunikáciu, rétoriku a mimiku. Potom sa bude cítiť Váš obchodný alebo komunikačný partner pochopený, čo predstavuje základ vzájomnej dôvery.

Využitie bioLogic® pracovne a súkromne

Nástroj pre pragmatikov

Použitie bioLogic® ako aj z toho odvodený koncept sú prehľadné, kompaktné a jednoduché. Používateľom to umožňuje úspešne využiť bioLogic® tak v pracovnom ako aj súkromnom živote.

Modulové rozdelenie školení a pomôcky, ktoré dostanete v seminároch bioLogic®, Vám pomôžu natrvalo upevniť získané poznatky a využívať ich po celý život.

 • Hĺbka pochopenia svojho vlastného správania a svojich vlastných emócií vedie k vyššej životnej spokojnosti a zníženej citlivosti na stres.
 • Lepšie sebariadenie a sebaovládanie v nezvyčajných situáciách.
 • Vyššia schopnosť vcítiť sa do pocitov iných a týmto si zvýšiť sociálne kompetencie.
 • Rozpoznať osobnosťou podmienené príčiny konfliktov a zlepšiť manažment konfliktov.
 • Vylepšená kvalita vzťahov k osobám v pracovnom i súkromnom prostredí.
 • Viac dôveryhodnosti cez autenticitu a týmto ľahšie presadenie záujmov na základe čestnosti.

bioLogic® & Emocionálna inteligencia

IQ a EQ - kombinácia úspechu

V Dr. Josefovi Klugovi to vnútorne vrie, keď vchádza do kancelárie Marie Achtsam (vedúcej firmy). Znovu ide o reklamáciu nového zákazníka. „Už je toho dosť. Opakujúce sa sťažnosti už nebudú v našej firme tolerované“, myslí si Dr. Klug. Za presklenými dverami kancelárie pani Achtsam je vidieť, ako sa s ňou Dr. Klug rozpráva a divoko rozhadzuje rukami. Vedúca oddelenia ho pozorne počúva. Nasleduje slovná výmena. Odrazu sa tvár Dr. Kluga vyjasní a nakoniec je badať súhlasné prikyvovanie hlavou.

Čo sa stalo? Poznáte ľudí ako Josef Klug? Inteligentný, vzdelaný a predsa ľahko vyskočí z kože. A potom sú ľudia ako Mária Achstam, ktorá dokáže riešiť stresové situácie, tým, že nájde správne formulácie. Správa sa sebaisto, rozhodne, ale nie je autoritatívna.

Toto je bežný príklad emocionálnej inteligencie, ktorá nám umožňuje primerane zaobchádzať s ľuďmi ako aj intuitívne riešiť komplikované situácie.

Aký je rozdiel medzi IQ a EQ?

Vysoké IQ (inteligenčný kvocient) je všeobecne spájaný s výnimočnými výkonmi ako napr. ukončenie školy s vyznamenaním. IQ je v skutočnosti spojené s výkonmi, ktoré podávame v škole alebo počas štúdií. Keď niečo počítame, tvoríme plány alebo prepájame poznatky, vždy je to otázka IQ. Inteligentné konanie sa vyznačuje tým, že pri ňom vzniká vždy niečo nové alebo nachádzame riešenia problémov, na ktoré ešte nikto neprišiel.

Rozum a cit pracujú ruka v ruke

Emócie boli dlho považované za protipól inteligencie. Veda však medzičasom tento názor upravila: Emocionálna inteligencia existuje ruka v ruke s kognitívnou. Je nesprávne vnímať city a racionálne myslenie v protiklade. Pretože aj emócie môžu byť úplne racionálne. Robert K. Cooper a Ayman Sawaf píšu vo svojej knihe „EQ. Emocionálna inteligencia pre manažérov“:

„Emocionálna inteligencia je schopnosť vnímať silu pocitov a inštinkty ako zdroj ľudskej energie, informácií, spojenia a vplyvu, porozumieť im a efektívne ich využiť.“

Mať vysoké EQ  znamená teda svoje pocity ako aj pocity iných brať vážne a pokúsiť sa ich skutočne pochopiť.

Pani Achtsam z predošlého príkladu mohla reagovať aj inak: hovoriť a pýtať sa s rovnakým hnevom nad reklamáciou, či pán Klug ešte stále nepochopil mechanizmy, ako firma funguje. Dochádza k opaku: Zo spontánneho rozčúlenia by pravdepodobne vznikla zdĺhavá hádka.

bioLogic® a emocionálna inteligencia

Táto tematika je populárna predovšetkým vďaka bestselleru Daniela Golemana „Emocionálna inteligencia“ (Mníchov, 1995). Napriek tomu len málo firiem dokáže úspešne využiť schopnosti, ktoré sú súčasťou emocionálnej inteligencie.

Aj laikovi sa môže v niektorých situáciách podariť rozpoznať vlastné pocity, napr. keď ide o to, či sme rozčúlení alebo z niečoho máme radosť. Väčšinou ostáva ale záhadou, v čom tieto pocity spočívajú, na akých hodnotových a morálnych základoch stoja.

Práve tu nastupuje bioLogic®, ktorého cieľom je sprostredkovať kompetencie piatich stupňov emocionálnej inteligencie v tréningových moduloch „Môj bioLogic®“ a „Môj bioLogic® iných“

Pretože bioLogic® nám umožňuje nazrieť na základné potreby a spôsoby správania rôznych typov osobností, ako aj objaviť užitočné i škodlivé modely nášho správania a využiť takto získané poznatky v každodennom živote.

Vyúsťuje to napokon do pochopenia, kedy môžem byť sám sebou, keďže stojím zoči voči človeku, ktorý je "z rovnakého cesta" ako ja. V opačnom prípade môže byť účinné stiahnuť sa a pozorovať situáciu očami druhých, aby som nevyvolal protireakciu u ľudí, ktorí fungujú inak.

Takéto chápanie pôvodného emocionálneho naprogramovania každého človeka nie je len podmienkou pochopenia účinkov emócií a vytvorenia trvalých vzťahov, ale môže byť využité aj na identifikáciu a následné vypnutie vlastných stresových faktorov.

EQ znamená: správne zaobchádzať s pocitmi

Emocionálna inteligencia sa netýka vyjadrenia pocitov nezávisle od konkrétnej situácie - či už sa jedná o nezadržateľný hnev alebo nesmelú citlivosť. Práve naopak: Daniel Goleman píše vo svojom bestselleri „Emocionálna inteligencia“ (Mníchov, 1995), že vyššie EQ skôr znamená brať vlastné pocity vážne, no nie sa im úplne podať. Každý človek dokáže ovládať svoje pocity a preberať za ne zodpovednosť.

Prejavy emocionálnej inteligencie sú znakom vysokého stupňa sebaovládania ako aj inštinktívnej znalosti vyjadrovať pocity v správny čas alebo poddať sa im. Nemyslíme tým potláčanie impulzívnosti a citov. Najvýstižnejšie je to možné opísať na príklade rieky, ktorá nie je ani prehradená ani sa nevylieva z brehov, ale si nachádza svoju cestu cez koryto a kanály. Práve tieto kanály zachytávajú vodu v situáciách, keď je jej tam príliš veľa.

Zaujalo Vás to? Kontaktujte nás.

Kontaktovať