Tréneri bioLogic®

Mgr. Martin Kubiš
Mgr. Martin KubišCEO, tréner bioLogic®
Vita:
Vyštudoval Matematiku a Manažment na Univerzite Karlovej v Prahe. Mgr. Martin Kubiš má roky skúseností v medzinárodnej spolupráci najmä v projektoch zameraných na vzdelávanie s mnohými partnermi z EÚ.
Ako účastník mnohých medzinárodných konferencií a projektový koordinátor má mnoho skúseností v práci s ľuďmi - trenérmi aj klientmi v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Prečo som partnerom bioLogic®?

Emocionálna inteligencia na Slovensku naberá na obrátkach, pribúda trénerov a metód - ale tu bioLogic® vyhráva - je fantasticky pripravený, štrukturovaný, dáva zmysel a prináša veľkú pridanú hodnotu klientovi - a ja chcem byť toho súčasťou.

Moje silné stránky

 • Spájanie ľudí
 • Mnohojazyčnosť
 • Budovanie vízií

Čo môžem pre Vás urobiť?

Ako CEO EQ Training som zostavil ten najlepší team, ktorý prináša bioLogic® na Slovensko a do Českej republiky. Spoločne vieme úspešne zdolať výzvy, ktorým Vaša firma čelí a stať sa tak časťou Vášho úspechu.

Martina Jankolová
Martina JankolováTréner bioLogic®
Vzdelanie a štúdium:

 • Žilinská univerzita v Žiline,
  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov špecializácia: prevádzka a ekonomika, medzinárodné obchodné vzťahy
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Palackého univerzita v Olomouci – fakulta andragogiky
  Špecializáícia: kvalifikovaný lektor vzdelávania dospelých v SR a ČR
 • Univerzita Komenského v Bratislave
  Špecializácia: Mediátor s iným ako právnym vzdelaním
 • International Coach Federation – KOUČ
  (koučing na princípoch mozgu – NeuroleadershipGroup)

Profesionálne zázemie

Viac ako 15 ročná prax v manažmente a riadení ľudských zdrojov. Realizácia mnohých personálnych auditov, výskumov kvality ľudských zdrojov a poradenských projektov. Skúsenosti s blogovaním https://johanngut.wordpress.com. Senior konzultant v oblasti rozvoja komunikácie, spolupráce, firemnej kultúry a organizácie. Dlhoročný lektoring a koučing rozvojových manažérskych aktivít.

Skúsenosti z odvetví

 • Automobilový priemysel
 • Služby
 • Vzdelávanie
 • Personalistika
 • Organizačný consulting
 • Štátna správa
 • Školstvo

Špecializácia

Lektoring (komunikácia, manažérske zručnosti, budovanie tímov, motivácia, riešenie konfliktov, vedenie ľudí, firemná kultúra a iné), osobnostný rozvoj, koučing, mediácia, personalistika.

Osobná motivácia

V každom z nás sa skrýva veľký potenciál. Snažím sa ho v ľuďoch objaviť a využiť ho čo najefektívnejšie.

Motivuje ma ľuďom „meniť“ ich pohľad na život a meniť ich postoje k svojmu správaniu a k svojim zlozvykom. .

Posúvať ľudí „z bodu A do bodu B“ a to v akomkoľvek smere, ktorý si oni sami vyberú.

PhDr. Zora LukáčováTréner bioLogic®
Vita:
Pôvodným vzdelaním filozofka. PhDr. Zora Lukáčová má viac ako 25 rokov skúsenosti v oblasti vzdelávania v rôznych formách a cieľových skupinách. Niekoľko rokov sa podieľala na viacerých projektoch ako lektorka, organizátorka, ale aj ako projektová a finančná manažérka.

Prečo som partnerom bioLogic®?

Pretože je to nový nástroj, ktorý pomerne jednoduchým spôsobom umožňuje každému človeku pochopiť prečo v určitých situáciách reaguje práve tak ako reaguje, zároveň dokáže poskytnúť vysvetlenie konania iných ľudí.

Moje silné stránky

 • Korektnosť
 • Pracovitosť
 • Zodpovednosť

Čo môžem pre Vás urobiť?

Vniesť jasnosť do napätých a konfliktných situácií, riešenie ktorých napomôže motivácii a zvýšeniu efektivity Vašej práce.

Mgr. Katarína SlamenáTréner bioLogic®
Vita:
Vyštudovala andragogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Mgr. Katarína Slamená má roky skúseností s poradenstvom a vzdelávaním dospelých v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a ako lektor. Pracovala v oblasti riadenia a metodiky, pripravila a realizovala viacero projektov v oblasti kariérového poradenstva, služieb zamestnanosti a EURES.

Prečo som partnerom bioLogic®?

bioLogic® považujem za jedinečný, jednoucho uchopiteľný a všetkým zrozumiteľný nástroj k seba poznaniu a poznaniu iných. Verím v jeho silu a prínos pre každého v každej životnej situácii.

Moje silné stránky

 • Motivácia
 • Skúsenosti
 • Dobrá nálada

Čo môžem pre Vás urobiť?

Ukážem Vám, ako môžete využiť svoj potenciál.

Mgr. Ľudmila MaitnerováTréner bioLogic®
Vita:
Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici vyštudovala odbor Sociálna práca a Sociálna pedagogika.
Lektorovaniu, vzdelávaniu dospelých a kariérovému poradenstvu sa venuje od roku 1997. Neskôr rozšírila svoje lektorské kompetencie do oblasti tréningov soft skills, manažérskych a obchodných zručností. Účastníkmi sú ľudia zo štátnej aj neštátnej sféry, školstva, samosprávy, neziskových inštitúcií, či firiem so zameraním na rôzne oblasti činnosti, z rôznych úrovní riadenia a výkonu práce. Spolupracovala pri príprave a realizácii mnohých projektov.
Od roku 2008 sa venuje aj trénovaniu mozgu a pamäte, je členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging Praha člen European federation of older persons. Od roku 2014 je členkou Asociácie lektorov a kariérnych poradcov.

Prečo som partnerom bioLogic®?

Pri práci stretávam ľudí, ktorí zažívajú veľa záťažových situácií nielen v práci ale aj v súkromí a to má vplyv na ich výkon, ale aj na vzťahy. V bioLogic® vidím nástroj, ktorý jednoducho, prehľadne a konkrétne môže pomôcť cielene zvýšiť a zlepšiť kvalitu ich života. Pomoc k svojpomoci – v tom vidím zmysel bioLogic® a ja sa chcem na tom podieľať.

Moje silné stránky

 • Ochota učiť sa
 • Schopnosť myslieť v súvislostiach
 • Vytváranie harmónie
 • Ochota pomáhať
 • Trpezlivosť
 • Kolegiálnosť

Čo môžem pre Vás urobiť?

Kvalitnou a precíznou prácou šíriť dobré meno firmy na Slovensku.

PhDr. Daniela HaragováTréner bioLogic®
Vita:

 • vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave
 • pracovala ako podniková sociologička
 • má dlhoročné skúsenosti s lektorovaním rôznych cieľových skupín v štátnej a verejnej správe a v biznis sfére
 • je spoluautorkou a koordinátorkou viacerých projektov ESF a členkou medzinárodných tímov realizujúcich projekty ESF

Prečo som partnerom bioLogic®?

Považujem bioLogic® za jednoduchý a praktický nástroj, využiteľný napr. pri sebarozvoji, riadení medziľudských/obchodných vzťahov, zlepšovaní pracovného výkonu, atď.

Moje silné stránky

 • Viacjazyčnosť
 • zameranosť na praktické riešenia
 • schopnosť povzbudiť iných

Čo môžem pre Vás urobiť?

Pomôcť jednotlivcom a firmám uplatňovať bioLogic® v praxi a zvýšiť tak úspešnosť pri dosahovaní cieľov.

Silvia Milová
Silvia MilováTréner bioLogic®
Vita:
Absolvovala som Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor ekonomika a učiteľstvo. Nasledovala dlhoročná prax v obchodných firmách v oblasti marketingu a prieskumu trhu pre Slovenskú a Českú republiku. Posledné roky sa venujem vzdelávaniu dospelých ako profesionálny lektor a konzultant marketingu pre firmy a témam osobného rozvoja. Venujem sa podpore podnikania žien na Slovensku.

Prečo som partnerom bioLogic®?

Vzdelávanie je moja celoživotná záľuba aj profesná orientácia a zo skúseností viem, že koreň väčšiny problémov vo firmách i medzi ľuďmi je nezvládnutá komunikácia a nedostatočná emocionálna inteligencia.

Potešila ma preto možnosť, stať sa trénerom bioLogic® a aplikovať tento nástroj u nás.

Moje silné stránky

 • Strategické myslenie
 • Doťahovanie vecí do konca
 • Cieľavedomosť
 • Zmysel pre tímovú spoluprácu
 • Prezentačné a organizačné zručnosti
 • Celoživotné vzdelávanie a osobný rozvoj

Čo môžem pre Vás urobiť?

Moja práca ma veľmi baví a ako profesionálny lektor a špecialista na marketing firiem viem spoločne s vami zhodnotiť aktuálny stav a navrhnúť optimálne riešenia - či už v oblasti marketingu firmy alebo budovania tímov, či osobného rozvoja zamestnancov.

Štefan Vápeník
Štefan VápeníkTréner bioLogic®
Vita:

Absolvoval Fakultu Riadenia a Informatiky na Žilinskej univerzite v Žiline so zameraním na manažment v informačných a riadiacich systémoch.

Po škole získaval skúsenosti vo viacerých profesiách a odvetviach IT špecialista, IT manažér, DTP špecialista, IS špecialista.

Dlhoročne sa venuje problematike internetového marketingu, grafike a webdevelopmentu.

Školiace, lektorské, organizačné zručnosti a prácu s ľuďmi neprestajne praktizuje popri svojom hobby, organizovaní a vyučovaní tanečných kurzov salsy.

Počas štúdia na vysokej škole sa začal venovať problematike sebarozvoja, zlepšovania sociálnych a komunikačných zručností, psychologickej analýze a ich uplatnení v praxi v čom pokračuje doteraz.

Prečo som partnerom bioLogic®?

Práca s ľuďmi, medziľudské vzťahy a pochopenie rôznych druhov komunikácie patria medzi moje záľuby. Celú svoju pracovnú kariéru som pôsobil v oblastiach, ktoré ma zaujímali a boli určitou formou mojej záľuby. Od malička som mal sen, že raz budem pomáhať ľuďom tým, že im odovzdám kúsok z toho čo som sa naučil. Keď študujem nejaký „teóriu”, vždy ma zaujíma ako to viem využiť prakticky a hneď ako mám príležitosť, tak to vyskúšam. Tento spôsob učenia sa mi najviac osvedčil. Systém tréningov bioLogic® je v tomto úžasný a „prudko použiteľný”. Hneď ako sa mi naskytla príležitosť stať sa trénerom bioLogic® neváhal som.

Moje silné stránky

 • Nadšenie a entuziazmus
 • Zameranie na cieľ
 • Ochota rásť a vzdelávať sa
 • Výrečnosť a komunikatívnosť
 • Organizačné schopnosti
 • Tímový hráč

Čo môžem pre Vás urobiť?

Keď viete, čo od života chcete a očakávate, ukážem vám tie správne dvere k úspechu. Aj keď budú zamknuté, spoločne nájdeme spôsob ako ich odomknúť. Potom je už na vás, či do nich vstúpite alebo nie.

Najlepšia cesta k úspechu je tá Vaša, inšpirovaná skúsenosťami úspešných ľudí. (Štefan Vápeník)